Kategória
  Značky
   Blog
     Neboli nájdené žiadne produkty.
     Košík je prázdny
     Kategória
     Menu
     Užívateľské menu

     Ochrana osobných údajov

     INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

     podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
     osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
     „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len

     „zákon“).

     S.V.I.S. Trade s.r.o., so sídlom Jesenského 54, 911 01 Trenčín, IČO: 36 338 532,
     zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele: Sro, vo vložke
     číslo 14978/R

     (ďalej len ako „prevádzkovateľ“)
     Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo
     identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na
     základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno,
     priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe
     jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu,
     fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú
     identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu

     (ďalej len ako „osobné údaje“)

     Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú

     (ďalej ako „dotknutá osoba“)
     Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa
     spracúvania osobných údajov písomnou formou prostredníctvom emailu, a to e-mailovej
     adresy: sale@svisdesign.com

     (ďalej len ako „kontaktná osoba“)

     Článok I.

     Účel spracúvania osobných údajov
     1.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:
     a) marketingové zasielanie newsletterov na základe oprávneného záujmu
     prevádzkovateľa (priamy marketing),
     b) uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa.
     1.2. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu 10 rokov
     na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa článku I. ods. 1 písm. a), 5
     rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa článku I. ods. 1 písm. b), ktorej predmetom
     je predaj vodoinštalačného materiálu na spájanie.
     1.3. Spracúvanie osobných údajov je potrebné na uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy.
     V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu
     zmluvu.

     Článok II.
     Dotknutá osoba

     2.1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej
     osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej
     osoby, ktoré sa jej týkajú.

     2.2. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto
     osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie
     kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci
     administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú.
     2.3. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej
     poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada
     o iný spôsob.
     2.4. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ
     eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných
     osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez
     zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
     2.5. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za
     predpokladu, že:
      osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
      dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
      dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku II. ods. 11
      osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
      je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo
     medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
      osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe
     mladšej ako 16 rokov.
     2.6. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že
     je ich spracúvanie potrebné:
      na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
      na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej
     zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo
     verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
      z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
      na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického
     výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní
     alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
      na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
     2.7. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti,
     a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
     Výmaz osobných údajov poskytnutých a uchovávaných v listinnej podobe sa vykoná
     skartovaním.
     2.8. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
      napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa článku II. ods. 11, a to počas
     obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
      spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných
     údajov obmedzenie ich použitia;
      prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
     dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
      dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného
     nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
     prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

     2.8. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
     prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie,
     okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
     2.9. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie
     spracúvania týchto údajov zrušené.
     2.10. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných
     údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
     prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že
     osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a
     ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
     2.11. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných
     údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať
     spracúvanie jej osobných údajov na základe:
      právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone
     verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
      spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
      spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
     2.12. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho
     marketingu podľa článku II. ods. 11 písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej
     spracúvať.
     2.13. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie
     ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na
     spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby,
     alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
     2.14. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním
     osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom
     titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním kontaktnej osoby so svojou
     požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
     2.15. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je
     jeho odvolaním dotknutá.
     2.16. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu
     osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva
     v oblasti ochrany osobných údajov.

     Prihlásenie do newslettera prebehlo úspešne.
     Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Košík je prázdny

     Zobraziť košík

     Tovar bol pridaný do porovnania

     Prosím čakajte...
     Objednávku nemožno dokončiť, skúste to prosím neskôr

     Napíšte nám

     Chcete nám niečo oznámiť o našich produktoch alebo e-shopu? Neváhajte napísať.

     Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinné pole

     Správa bola odoslaná